Het netwerk 12+


Wat is een netwerk 12+
Doelen van het netwerk
Hogere rendementen van het netwerk 12+


Wat is een netwerk12+

De netwerken 12+ zijn een belangrijke schakel in de sluitende aanpak die de lokale overheid, de politie en het welzijnswerk organiseren rond jongeren die dreigen te marginaliseren.

Cijfers wijzen uit dat het met 85% van de jongeren in Nederland goed gaat. Voor 15% van de jongeren echter geldt dat zij het zonder extra steun niet redden. Bij deze jongeren worden vroeg of laat problemen gesignaleerd. Ongeveer 3% van de jongeren met problemen komt in aanraking met de jeugdzorg. Verreweg het grootste deel van de jongeren met problemen verblijft in de eigen woonomgeving en komt niet in aanraking met de jeugdzorg.
Niet voor niets heeft de rijksoverheid in de jaren tachtig het 'zo-, zo-, zo-, beleid' in gang gezet. Uitgangspunt van dit beleid was en is dat problemen bij jongeren zo vroeg mogelijk gesignaleerd dienen te worden, zodat er met een zo licht mogelijke vorm van hulp en ondersteuning kan worden volstaan. Hiertoe dient deze hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk georganiseerd te worden bij de plaats waar problemen zich het eerst openbaren. Vaak is dat de woonomgeving, op school of daar waar ontspanning gevonden wordt zoals in buurt- en jongerencentra.
- waar de frequentie van de bijeenkomsten borg staat voor een bottom-line in het "elkaar persoonlijk kennen" van werkers in het veld

Mensen die vanuit hun beroep in aanraking komen met jongeren, signaleren problemen. In het overleg van een netwerk 12+ kunnen deze signalen centraal worden gemeld en wordt aanpak en of verwijzing afgestemd.

Het netwerk vormt een essentieel onderdeel van een lokaal jeugdbeleid. Over de vorm of deelnemers of kwaliteit is te twisten, maar niet over de noodzaak van een platform .....
- waar op caseniveau multilateraal overleg plaatsvindt
- waarmee de gemeente een instrument heeft om op uitvoerend niveau regie te kunnen voeren
- dat boven instellingsniveau instanties kan aanspreken op hun (gebrek aan) functioneren ofwel directe suggesties gedaan kunnen worden ten aanzien van aanpak van (groepen van) jongeren
- vanwaaruit signalen gegeven kunnen worden naar het beleidsniveau met betrekking tot wenselijke aanpak of trends
- waar de frequentie van de bijeenkomsten borg staat voor een bottom-line in het "elkaar persoonlijk kennen" van werkers in het veld

Doelen van het netwerk 12+

- het zo vroeg mogelijk signaleren van jongeren (tussen de 12 en de 18 jaar) die thuis, op school en of op straat problemen hebben (op leer- psychosociaal, financieel, gezondheidsgebied) en of risicogedrag vertonen (vrienden/vrije tijd, delict- en verslavingsgedrag, risicovolle relaties);

- het zo vroeg mogelijk zorgen voor (preventieve) hulp, ondersteuning, lik op stuk, voorlichting, op maat; zo dicht mogelijk bij de plaats waar de jongeren wonen dan wel waar de problemen zich manifesteren, aangeboden; zo veel mogelijk door de vroegsignaleerders c.q. outreachend hulpverleners (lees vaste netwerkdeelnemers) zelf, dan wel door derden;

- het binnen het netwerk afstemmen van hulp en ondersteuning zodat daaromtrent geen overlap plaatsvindt;
- het mede helpen tot stand te brengen van een breed samenhangend voorzieningenpakket dat aansluit op de problemen, maar meer nog op de vragen, behoeften en verwachtingen van jongeren en hun opvoeders. Dit door terugkoppeling van informatie over de situatie in de stadsdelen naar de door de gemeente georganiseerde overleggen met betrekking tot jeugdbeleid;
- door middel van verslaglegging en rapportage (volgend uit registratie) input verzorgen die als basis kan dienen voor een meer structurele aanpak van jongerenproblematiek in de wijk.


Hogere rendementen van de netwerken 12+

Sijnds enige tijd staan de netwerken onder spanning. De rendementen zijn vaak niet meer wat ze waren.
Inmiddels zijn er nieuwe ideeën ontwikkeld hoe de communicatie tussen uitvoerende instanties op het gemeentelijke erf verbeterd kan worden. Oude modellen waarbij eens per 14 dagen of zelfs eens per maand bijeengekomen wordt voldoen niet meer. H&P werkt aan modellen die een verhoging kunnen geven van het rendement van de signaleringsnetwerken en jeugdhulpnetwerken. We schreven daarvoor de volgende nota: Horjus B. & Durvile S. (2004) Nota: Samen de kar trekken. Vroegsignaleringsnetwerken jeugd in de gemeente Almere. Zeist: Horjus & Partners.


Vanuit H&P wordt sinds 1998 in de gemeenten Utrecht, Almere en Zwolle aan ontwikkeling van de netwerken 12+ gewerkt en is in staat voor gemeenten maatwerk te leveren als het gaat om het opzetten en implementeren van een netwerk 12+.